Miestny rybársky poriadok

platný od 1.1.2016.

Pôsobnosť tohto rybárskeho poriadku sa vzťahuje na územia pod správou

Rybárskeho združenia Záhumnie – Veľké Orvište.

 

Článok 1

Všeobecné zásady.

1. Každý kto loví ryby a iné vodné živočíchy musí mať pri sebe povolenie na rybolov miestneho rybárskeho združenia.

2. Loviť sa smie maximálne na dve udice, vzdialené od seba max 3 metre.

3. Loviaci musí mať osvetlené miesto lovu bezprostredne po zotmení.

4. Loviaci si môže privlastniť v jednom dni lovu najviac:

- 2 ks ušľachtilých rýb: kapra, zubáča veľkoústeho, šťuky severskej, sumca,

prípadne kombináciu dvoch kusov týchto rýb, ale najviac 7kg za 1 deň

- 4 ks lososovitých rýb, alebo

- 1 ušľachtilá ryba + 4 ks lososovitých rýb, alebo

- 3 kg bielej ryby.

5. Pri ulovení kapra nad 65 cm dĺžky je loviaci povinný rybu neodkladne vrátiť späť do rybníka.

6. Privlastnením si povoleného počtu rýb denný lov končí!

7. Do záznamu sa zapisuje dátum, bez možnosti vymazania, vždy pred začatím lovu.

8. Uvedené ponechané druhy rýb z bodu 4, si loviaci zapisuje / druh, hmotnosť, dĺžku/ okamžite po ich privlastnení, ponechané ostatné druhy rýb loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu, maximálne dve lososovité ryby do riadka. Ak loviaci nemal alebo neprivlastnil si úlovok, vyznačí túto skutočnosť v zázname po skončení lovu. Vyčiarknutím daných políčok v povolení (celý riadok).

9. V jednom roku si loviaci: A, člen združenia môže privlastniť najviac 12 ks kapra a 10 ks ušľachtilých rýb (dravcov) a neobmedzené množstvo lososovitých rýb. V prípade záujmu si člen môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie povolenie, na ktoré má nárok. B, junior 7 ks ušľachtilej ryby a 25 ks pstruha. C, dieťa 5 ks kapra a 25 ks pstruha. D, nečlen združenia s ročným povolením 10 ks ušľachtilých rýb a 25 ks pstruha.

10. Loviaci pri love musí mať pri sebe mierku (na zistenie dĺžky), uvoľňovač háčikov, podberák a sieťku s kruhmi poprípade vak na ryby.

11. Pri ulovení sumca bez ohľadu na jeho lovnú mieru, je loviaci povinný si rybu privlastniť a v žiadnom prípade nesmie rybu vrátiť späť do rybníka.

12. Záznam o úlovkoch sa musí odovzdať najneskôr do 15.1. nasledujúceho roka.

13. Stanovené miery ušľachtilých rýb:

kapor: 45 – 65 cm zubáč: 50 cm šťuka: 60 cm pstruh: 25 cm amur: 70 cm

14. Povolenie lovu nástrahových rybiek je v úsekoch od cesty po vstup do rybníka a od výtoku z rybníka po závlahovú rúlu. Povolenie lovu nástrahových rybiek v malom rybníku na bič. Platí druhové hájenie.

15. Lov lieňa, jesetera a ich privlastnenie je zakázané.

 

Článok 2

Denné doby lovu.

 

A, Pre členov združenia, nečlenov s ročným a denným povolením

Pre členov združenia, nečlenov s ročným a denným povolením je denná doba lovu stanovená:

1.1. – 15.3. povolený lov kapra, pstruha a amura (zákaz lovu dravca a na prívlač).

15.3. – do ukončenia kaprových pretekov všeobecný zákaz lovu.

Letná sezóna začína deň po kaprových pretekoch do 31.10. s časom lovu od 04.00 – 24.00 hod.

1.11 – 31.12. denne od 07.00 - 20.00 hod.

 

V letných mesiacoch júl, august, september je povolený lov rýb cez víkend s nasledovným časom lovu v piatok od 4.00 hod do nedele do 24.00 hod nepretržite.

 

B, Pre deti a juniorov:

január, február, marec, apríl, zákaz lovu všetkých druhov rýb

máj, jún, júl, august

PIATOK od 15.00 do 24.00 hod

SOBOTA od 05.00 do 24.00 hod

NEDEĽA od 05.00 do 24.00 hod

september, október

SOBOTA od 06.00 do 21.00 hod

NEDEĽA od 06.00 do 21.00 hod

november, december

SOBOTA od 07.00 do 20.00 hod

NEDEĽA od 07.00 do 20.00 hod

 

Deti a juniori majú povolený lov rýb aj v týždni počas letných prázdnin v dobe od 1.7. do 31.8. v čase od 4.00 do 24.00 hod. Pre deti do 15 rokov, je pri love potrebný dozor plnoletej osoby.

Výkonný výbor si vyhradzuje právo zmeny denného lovu rýb, počas celého roka, po predošlom odsúhlasení výkonným výborom združenia. Platnosť tohto rozhodnutia nadobúda účinnosť nasledujúci deň po schválení výkonným výborom združenia, ak nie je v návrhu uvedené inak.

 

Článok 3

 

Zakázané spôsoby lovu rýb.

Zakazuje sa:

a) používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ryby pod ľadom, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk a ôk,

b) zbierať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci za pomoci svetla, používať lapadlá, vrše, koše a pod., loviť ryby v rybovode a vo vyznačenom úseku nad ním a pod ním, v prítokovom a odtokovom kanále okrem úsekov vyšpecifikovaných v článku 1 bod 14 , používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti vode,

c) loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách,

d) loviť ryby vypustením, odhradením alebo odčerpaním vody,

e) loviť ryby do stavačky.

 

Článok 4

Všeobecné ustanovenia.

1. Návštevník vodnej plochy a priľahlých pozemkov (ďalej len „Záhumnie“) je povinný udržovať pokoj a poriadok.

2. Zakladať oheň sa môže len na miestach na to určených.

3. Jazda na skútroch, motorkách, automobiloch a iných motorových vozidlách v okolí vodnej plochy je zakázaná.

4. Parkovanie motorových vozidiel je povolené len na to vyhradených miestach.

5. Poškodzovanie prírody a majetku je zakázané.

6. Nedodržiavanie ustanovení tohto miestneho poriadku sa bude považovať za jeho hrubé porušenie, ktoré bude postihované podľa príslušných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Jozef Kováčik Predseda združenia

Zdeno Markech Podpredseda združenia

Norbert Michel Tajomník združenia