Úvodné ustanovenie

Rybárske združenie Záhumnie – Veľké Orvište je združenie občanov založené v súlade so Zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Združuje občanov Veľkého Orvišťa a ich priateľov, ktorých spája spoločný záujem o:

a)        súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie a ochranu genofondu rýb,

b)        využívanie rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve,

c)        ochranu prírody a životného prostredia na úseku rybárstva,

d)        starostlivosť, ekológiu vôd a okolitej prírody vodných tokov v katastrálnom území Veľké Orvište.

Vo vnútri i navonok združenie presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci, tolerancie a porozumenia v duchu demokracie. Združenie sa riadi zásadami kolektívneho vedenia a rozhodovania, pri zachovaní demokracie a disciplíny.

Názov, sídlo a územná pôsobnosť

Názov organizácie:             Rybárske združenie Záhumnie – Veľké Orvište

Sídlo zväzu:                         Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište, okr. Piešťany

Pôsobnosť zväzu sa vzťahuje na katastrálne územie Veľkého Orvišťa.

Poslanie a ciele združenia

 1. Cieľom združenia je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie a ochranu genofondu rýb.
 2. Prispievať k racionálnemu využívaniu a zveľaďovaniu prírodných zdrojov v oblasti rybárstva, k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, ako aj k zlepšeniu ekológie vodných tokov a ostatných vodných plôch z hľadiska rybárskych záujmov.
 3. Zostavovať plán hospodárenia.
 4. Zarybňovanie spravovaného revíru v súlade so zákonom o rybárstve.
 5. Zabezpečovať ochranu rýb a iných vodných živočíchov a ochranu rybárskeho práva v rybárskom revíre.
 6. Viesť evidenciu o úlovkoch, vydať rybársky poriadok v revíre.
 7. Hospodáriť s vlastným majetkom.
 8. V oblasti rekreačného a športového rybárstva sa zúčastňovať a organizovať podujatia (preteky, semináre, akcie).
 9. Starať sa o kultúrnu a odbornú výchovu členov združenia, poskytovať im pomoc v ich záujmovej rybárskej činnosti a uplatňovaní osobných záľub v záujme umožnenia aktívneho odpočinku.

Členstvo

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Členom sa môže stať občan Slovenskej republiky (ďalej len občan), ktorý dovŕšil 18 rokov veku a spĺňa tieto podmienky:

a)            súhlasí so stanovami občianskeho združenia a zaväzuje sa nimi riadiť,

b)            stotožňuje sa s úlohami občianskeho združenia a aktívne sa zúčastňuje na ich realizácii,

c)            s úspechom absolvuje školenia a skúšky zo základných rybárskych predpisov a preukáže dostatočne rybárske znalosti,

d)            nedopustil sa v posledných troch rokoch úmyselného trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený, nedopustil sa závažného priestupku proti predpisom o rybárstve (pytliactvo a pod.) čo potvrdí čestným prehlásením.

3. Za člena združenia prijíma výkonný výbor združenia na základe písomnej prihlášky záujemcu. Členstvo vzniká prijatím a zaplatením zápisného a členského príspevku. Proti neprijatiu za člena združenia sa môže záujemca písomne odvolať na členskú schôdzu združenia.

4. Práva člena združenia:

a)        podieľať sa na činnosti združenia

b)        voliť a byť volený do orgánov združenia

c)        obracať sa na orgány združenia s podnetmi a stanoviskami

d)        byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 

5. Povinnosti člena združenia

a)            dodržiavať stanovy združenia

b)            pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci

c)            platiť členské príspevky

d)            ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

6. Člen môže požiadať vedenie združenia o prerušenie členstva, alebo jeho pozastavenie najviac však na dobu dvoch rokov.

7. Za prerušenie členstva sa považuje aj dočasné pozastavenie členstva z disciplinárnych dôvodov.

8. Obnovenie členstva po uplynutí doby prerušenia členstva a uplynutie doby dočasného pozastavenia sa nepovažuje za nové prijatie a člen nemusí platiť zápisné. Do 15 dní po uplynutí lehoty je však povinný zaplatiť členský príspevok a splniť členské povinnosti za príslušný kalendárny rok, inak mu členstvo zaniká.

9.   Členstvo  v združení zaniká:

      a)        vystúpením člena,

      b)        vylúčením člena,

      c)        úmrtím člena,

      d)        zánikom združenia.

Orgány združenia

 1. Najvyšší orgán - členská schôdza. Tvoria ju všetci členovia združenia.

a)            rozhoduje o zániku združenia,

b)            schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

c)            schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

d)            schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

e)            volí a odvoláva členov výkonného výboru, predsedu združenia,

f)             schvaľuje prijatie nových členov.

 1. Výkonný výbor – predseda, podpredseda, tajomník, sekretár, finančný hospodár:

a)            riadi činnosť združenia,

b)            zvoláva a obsahovo pripravuje členskú schôdzu,

c)            koná v mene združenia a to tak, že v mene združenia konajú vždy dvaja členovia výkonného výboru, pričom jedným z nich, vždy musí byť predseda združenia.  

 1. Revízna komisia – traja členovia:

a)           je kontrolným orgánom združenia, zodpovedá sa najvyššiemu orgánu združenia,

b)           kontroluje hospodárenie združenia,

c)           kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Zásady hospodárenia

 1. Združenie hospodári s vlastným majetkom a môže tiež hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý prevzal do dočasného užívania.
 2. Združenie je povinné hospodáriť tak, aby riadne plnilo svoje úlohy a plne krylo výdavky z vlastných príjmov alebo z pridelených finančných prostriedkov.
 3. Finančné prostriedky na plnenie svojich úloh združenie získava: z členských príspevkov a zápisného, z príjmov za povolenia na rybolov, z príjmov rôznych akcií, z darov a iných prímov.
 4. Základným predpisom pre nakladanie s finančnými prostriedkami je rozpočet schválený členskou schôdzou združenia.
 5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti, môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu činnosť vo vzťahu k záujmovej činnosti, súvisiacu so zabezpečením cieľov združenia.

Zánik združenia

O zániku združenia rozhoduje členská schôdza trojpätinovou väčšinou prítomných členov schôdze. Menuje likvidátora, ktorý vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze združenia.  Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.