V prípade záujmu sa dajú zakúpiť povolenia na rybolov na našom rybníku.

Vavrinec Peter 0911 064 413
Palkech Marek 0944 643 111
Michel Norbert 0907 780 912
Králik Miroslav 0902 106 080
Email info@rybnikzahumnie.sk

Naše rybárske združenie má k dispozícii dva druhy povolení:
A. Denný rybársky lístok v cene 14 Euro s nasledujúcimi možnosťami rybolovu:

 • rybolov je časovo obmedzený len "na jeden deň", dátum ktorého, bude vyznačený na povolení na základe požiadavky loviaceho.
 • loviaci si môže privlastniť jeden kus ušľachtilej ryby
 • po ulovení ryby lov končí
 • loviaci sa musí riadiť časovým obmedzeným lovu podľa špecifikácie v miestnom rybárskom poriadku
 • loviaci sa musí v plnom rozsahu riadiť pokynmi rybárskeho poriadku miestneho rybárskeho združenia
 • pri odchode je loviaci povinný bezodkladne po skončení lovu odovzdať riadne vyplnené povolenie osobe na to určenej resp. vhodiť povolenie do schránky umiestnenej na rybníku Záhumnie. Loviaci má právo si zakúpiť nové povolenie.

B. Ročný rybársky lístok v cene 100 Euro s nasledujúcimi možnosťami rybolovu:

 • rybolov je časovo neobmedzený a platnosť povolenia je od dátumu zakúpenia do konca kalendárneho roka
 • loviaci si môže privlastniť desať kusov ušľachtilej ryby
 • loviaci sa musí v plnom rozsahu riadiť pokynmi rybárskeho poriadku miestneho rybárskeho združenia
 • loviaci je povinný najneskôr do 15. januára nasledujúceho roku odovzdať riadne povolenie na rybolov niektorému členovi výboru rybárskeho združenia
 • v prípade ulovenia predpísaného počtu rýb je loviaci povinný bezodkladne povolenie odovzdať niektorému členovi združenia, má však v prípade záujmu právo na zakúpenie nového povolenia.

V prípade záujmu získania bližších informácii môžete kontaktovať ktoréhokoľvek člena výboru združenia.
V prípade záujmu zapožičania rybárskeho náčinia s možnosťou odborného výkladu s praktickou ukážkou rybolovu pre začiatočníkov kliknite sem.