3. októbra 2015

Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov : Michel Norbert

Bodovacia komisia : Kováčik Jozef Chrastek Ján

Hlavný rozhodca : Pánik Emil

Preteky v disciplíne prívlač poriada RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti.

Preteky sa uskutočnia na rybníku vo Veľkom Orvišti. Cesta od Piešťan vo Veľkom Orvišti za kostolom do prava smer Pobedím, od Vrbového smer Krakovany, Ostrov , Orvište pred kostolom do ľava smer Pobedím.

Časový rozvrh: 6.15 – 7.45  prezentácia, losovanie 

  • 8.00 – 9.00 1. pretek
  • 9.00 – 9.15    striedanie
  • 9.15 – 10.15   2. pretek
  • 10.15 –10.30 striedanie
  • 10.30 – 11.30   3. pretek
  • 11.30 – 13.00 obedová prestávka
  • 13.00 – 14.00 4. pretek
  • 14.30 – 15.30 vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Pretekársky úsek je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov  cca  5 m

na  pretekára. Pretekárov sektor je 2,5 m doľava a 2,5 m doprava od vylosovaného čísla.

Jedná sa o stojatú vodu z rozlohou 2ha a hĺbkou od 0.5- 1.5m. Pred pretekmi bude vysadená násada 300 kg pstruha dúhového. Predpokladaný počet pretekárov je 56

Uzávierka prihlášok je 27. septembra 2015.

Občerstvenie zabezpečené.

Hlavní sponzori:

1. cena- Bicykel v hodnote min 350 euro

2. cena- 150 euro hotovosť

3. cena- 70 euro hotovosť

a ďalšie hodnotné ceny........

 Pravidlá pretekov.

1.Povolený prút a vybavenie : rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky s vrhacím navijakom alebo multiplikátorom. Rybársky silon alebo spletaná šnúra. Je povolená

1 ks prívlačovej umelej nástrahy:muška(trubičková) ,

streamer, twister, ripper, wobler, blyskáč, jig.  Povinný je podberák.

2. Zakázané spôsoby : používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov

ako nástrahy.Zakazuje sa používanie akýchkoľvek nástrah napodobňujúcich červov,

larvy,ikry,cesto.Zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strielanie prakom čohokoľvek

do vody. Zákaz brodenia. Pri porušení zákazov nasleduje okamžitá diskvalifikácia.

3. Signál : každý pretek bude zahájený a ukončený trúbením.

4. Uznávané úlovky : šťuka, zubáč, sumec, ostriež, pstruh dúhový, jalec.

Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov

a prsných plutiev.

5. Zaobchádzania s rybou : pri zdolávaní musí byť ryba podobraná podberákom, šetrne zmeraná a ihneď pustená späť do vody alebo usmrtená. Ponechaná ryba musí byť v bodo-

vacom preukaze označená krúžkom. Pretekár si môže ponechať 3 ks rýb pstruha dúhového.

6. Hodnotenie, bodovanie : každá uznaná ryba 1cm = 1 bod s presnosťou na 0,5 cm.

Každý pretek sa vyhodnocuje zvlášť a víťazí pretekár s najväčším počtom bodov.                             Za umiestnenie v pretekoch získa pretekár bodové hodnotenie, rovnajúce sa číslu jeho umiestnenia/ 1.miesto= 1 bod/. Pretekár bez úlovku obdrží poradie podľa počtu prezentovaných pretekárov a táto hodnota sa mu započíta do celkového hodnotenia. Víťazom celého preteku sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo štyroch  kôl. V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet rýb. V prípade aj tejto rovnosti rozhoduje najväčšia ryba.

Postup merania a zapisovania : meria pretekár za prítomnosti rozhodcu, rozhodca dĺžku zapíše do bodovacieho preukazu a podpíše. Po skončení každého preteku pretekár

preškrtne voľné riadky.. Bodovací preukaz podpíše a odovzdá rozhodcovi!!!!!

7. Každý pretekár :sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok.

Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú

vlastnú zodpovednosť.

Michel Norbert

Riaditeľ pretekov

Kontakt: 0907 780 912