Pretekár ktorý sa zúčastní na podujatí, ktoré organizuje RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti, ako dotknutá
osoba,v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zaplatením
štartovného a svojou registráciou zároveň súhlasí, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a
bydlisko uvedené v správe pre príjímateľa boli organizátorom použité a zverejnené v štartovej a aj vo
výsledkovej listine pretekárov a zároveň súhlasí so zverejnením obrazového záznamu (foto+video)
vyhotoveného počas pretekov na ktorom sa ako dotknutá osoba prípadne nachádza.