PROPOZÍCIE PRETEKU: JEDNÁ SA O DVA SAMOSTATNÉ PRETEKY!!!!!
1. POVOLENÝ PRÚT A VYBAVENIE
Rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa
skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca, alebo spletanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je
nástraha ťahaná prerušovaným, alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Záťaž musí
byť súčasťou nástrahy. Povinný je podberák a pean.
2. ZAKÁZANÉ SPÔSOBY A NÁSTRAHY
Je zakázané používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy, rastlinných nástrah,
napodobneniny ikry, umelá kukurica, cesto, kŕmenie a hádzania rukou alebo strieľanie prakom
čohokoľvek do vody, brodenie, používať sbirolino, lov na príves, používať nástrahy, ktoré obsahujú perie,
nite, ako prírodné, tak aj umelé, vrátane gumovej striže a kože. Zákaz používať protihroty!!!! Pri
porušení zákazov nasleduje diskvalifikácia v kole a pri následovnom porušení diskvalifikácia v preteku.
3. UZNÁVANÉ ÚLOVKY
Pstruh dúhový, Sivoň americký. Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových
oblúkov a prsných plutiev.
4. ZAOBCHÁDZANIE S RYBOU
Pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom.
5. ŽREBOVANIE, HODNOTENIE A BODOVANIE
Každá uznaná ryba = 1 bod v danom kole. Súťažiť sa bude v šiestich sektoroch na šesť kôl. Hodnotiť sa
bude každý sektor v danom kole zvlášť. Víťazom sektoru sa stáva pretekár s najvyšším súčtom
bodovaných rýb v danom kole. Celkovým víťazom pretekov sa stáva pretekár s najnižším súčtom
umiestnení v šiestich kolách.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet ulovených rýb, v celom preteku. Ak je počet rovnaký,
rozhoduje počet ulovených rýb vo 4. kole resp. v 3. kole.
6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a
vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za
svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť. Pretekár zdolanú rybu z podberáku ihneď pustí späť do vody.
Pretekár, ktorý sa zúčastní prívlačového preteku si môže privlastniť ulovenú rybu pstruha dúhového
v max. počte 3ks. Tieto privlastnené kusy je povinný humánne zabiť a oznámiť rozhodcovi sektoru, že si
ulovenú rybu privlastnil. Rozhodca mu takúto rybu označí v bodovacom preukaze krúžkom. Každé kolo
bude zahájené a ukončené trúbením.Ryba zaseknutá pred zvukovým signálom ukončenia kola sa
započítava.Po skončení každého kola rozhodca napíše súčet ulovených rýb (pstruh dúhový). Pretekár
preškrtne voľné riadky - Bodovací preukaz podpíše a odovzdá rozhodcovi!!!!!!
7. POČASIE, NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE A NÁHRADA ŠTARTOVNÉHO

Pretek sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrôf. V prípade ak sa pretekár nedostaví,
štartovné sa nevracia. V prípade ak sa pretek kvôli nečakanej príčine zruší, štartovné bude vrátené v plnej
výške. Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť pretek nečakane vzniknutej situácii.
Preteky budú v režime, podľa platnej legislatívy vlády SR k aktuálnemu
dátumu pretekov.
8. PRETEKÁRSKA TRAŤ
Trať je postavená na jazere RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti - cesta od Piešťan vo Veľkom Orvišti za
kostolom do prava smer Pobedím, od Vrbového smer Krakovany, Ostrov , Orvište pred kostolom do ľava
smer Pobedím .Jedná sa o stojatú vodu z rozlohou 2ha a hĺbkou od 0.8 - 1.8m. Pretekársky úsek je
označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov cca 4m.
9. ZARYBNENIE
Pred prvým pretekom bude vysadená čerstvá násada - minimálne 400 kg pstruha dúhového, pred druhým
pretekom minimálne 200kg pstruha dúhového. Voda je zarybnená osádkou pstruha dúhového
z predchádzajúcich zarybnení.
10. ŠTARTOVNÉ A CENY
Štartovné na sobotu 16.marca je 40 euro. Na nedeľu 17. marca je štartovné tak isto 40.euro. Štartovné je
potrebné uhradiť tak, aby bolo do 10.marca 2024 na účte príjemcu. Štartovné je potrebné uhradiť
vkladom, alebo bankovým prevodom na č. ú. ČSOB IBAN SK58 7500 0000 0040 2995 2660 Do správy
pre adresáta napíšte dátum pretekov, meno a priezvisko, pretekára resp. pretekárov za ktorého platíte. V
cene štartovného sú raňajky + káva alebo čaj, obed +-pivo resp. nealko. V nedelu bude zmena obeda.
Uzávierka prihlášok je 10.marca 2023 Počet prihlásených pretekárov na každý pretek je 60 miest. Po
naplnení stavu, bude prihlasovanie zastavené, bližšie info na www.rybnikzahumnie.sk alebo 0907 780 912
Pretekár bude pripísaný na štartovnú listinu pretekov, keď štartovné bude pripísané na
účte prijímateľa.
1. cena- bicykel zn. Kellys v hodnote 700 euro
2. cena- 150 euro hotovosť
3. cena- 100 euro hotovosť

Prví traja pretekári obdržia pamätné poháre
11. ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Riaditeľ pretekov - Michel Norbert
Bodovacia komisia – Bolješik Ján, Chrastek Ján
Hlavný rozhodca – Palkech Marek

12. HARMONOGRAM PRETEKU

06:00 – 7:50 - prezentácia losovanie + uvítací drink

08:00 - 08:50 I. kolo
09:00 – 09:50 II. kolo
10:00 – 10:50 III. kolo
11:00 - 11:50 IV. kolo
12:00 – 13:00 obedná prestávka
13:00 - 13:50 V..kolo

14:00 – 14:50 VI. kolo
15:30 – vyhodnotenie preteku a odovzdanie cien
13. INFO
Michel Norbert - 0907 780 912

14. UBYTOVANIE
Možnosti ubytovania - Piešťany

Tešime sa na Vašu účasť - RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti
Petrov Zdar.