PROPOZÍCIE PRETEKU: KAŽDÚ DVOJICU TVORÍ ŽENA A MUŽ

1. POVOLENÝ PRÚT A VYBAVENIE

Rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca, alebo spletanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným, alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Záťaž musí byť súčasťou nástrahy. Povinný je podberák a pean.

2. ZAKÁZANÉ SPÔSOBY A NÁSTRAHY

Je zakázané používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy, rastlinných nástrah, napodobneniny ikry, umelá kukurica, cesto, kŕmenie a hádzania rukou alebo strieľanie prakom čohokoľvek do vody, brodenie, používať sbirolino, lov na príves, používať nástrahy, ktoré obsahujú perie, nite, ako prírodné, tak aj umelé, vrátane gumovej striže a kože. Zákaz používať protihroty!!!! Pri porušení zákazov nasleduje diskvalifikácia v kole a pri následovnom porušení diskvalifikácia v pretekoch.

3. UZNÁVANÉ ÚLOVKY

Pstruh dúhový, Sivoň americký. Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov a prsných plutiev.

4. ZAOBCHÁDZANIE S RYBOU

Pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom.

5. ŽREBOVANIE, HODNOTENIE A BODOVANIE

Preteky sú vypísané pre 20 zmiešaných družstiev. Ženy budú chytať samostatne medzi sebou a tak isto aj muži medzi sebou. Počas pretekov, partner s dvojice, môže morálne podporiť svojho partnera , maximálne mu môže naviazať utrhnutú nástrahu. V ŽIADNOM PÍPADE mu nemôže pomáhať pri zdolávaní úlovku. Každý pretekár absolvuje ŠTYRI súťažné kolá. Hodnotiť sa bude každé kolo samostatne, Na konci pretekov sa zrátajú výsledky danej dvojice Celkovým víťazom pretekov sa stáva dvojica s najnižším súčtom umiestnení v pretekoch.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet ulovených rýb, v celom preteku. Ak je počet rovnaký, rozhoduje počet ulovených rýb vo 4. kole resp. v 3. kole.

Žrebovanie stanoviska bude v čase od 7:00 do 8:00

Preteká sa na malom rybníku Trout Land, ženy pretekajú na severnom brehu, muži na južnom brehu. Hĺbka vody cca 2m.


 

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť. Pretekár zdolanú rybu z podberáku ihneď pustí späť do vody. Každé kolo bude zahájené a ukončené trúbením.Ryba zaseknutá pred zvukovým signálom ukončenia kola sa započítava.Po skončení každého kola rozhodca napíše súčet ulovených rýb (pstruh dúhový). Pretekár preškrtne voľné riadky - Bodovací preukaz podpíše a odovzdá rozhodcovi!!!!!!

7. POČASIE, NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE A NÁHRADA ŠTARTOVNÉHO

Pretek sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrôf. V prípade ak sa pretekár nedostaví, štartovné sa nevracia. V prípade ak sa pretek kvôli nečakanej príčine zruší, štartovné bude vrátené v plnej výške. Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť pretek nečakane vzniknutej situácii. Vzhľadom na to, že preteky budú v zimnom období, môže sa stať, že rybník bude zamrznutý ( pevne verím, že nie), tom prípade sa pretek zruší a štartovné sa vráti v plnej výške na účet, z ktorého bolo uhradené!!!!

Preteky budú v režime, podľa platnej legislatívy vlády SR k aktuálnemu dátumu pretekov.

8. PRETEKÁRSKA TRAŤ

Trať je postavená na jazere RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti - cesta od Piešťan vo Veľkom Orvišti za kostolom do prava smer Pobedím, od Vrbového smer Krakovany, Ostrov , Orvište pred kostolom do ľava smer Pobedím.

9. ZARYBNENIE

Pred pretekom bude vysadená čerstvá násada - minimálne 400 kg pstruha dúhoveho.Voda je zarybnená osádkou pstruha dúhového z predchádzajúcich zarybnení.

10. ŠTARTOVNÉ A CENY

Štartovné na preteky pre dvojicu je 70 euro. Štartovné je potrebné uhradiť tak, aby bolo do 24. novembra 2023 na účte príjemcu. Štartovné je potrebné uhradiť vkladom, alebo bankovým prevodom na č. ú. ČSOB IBAN SK58 7500 0000 0040 2995 2660 Do správy pre adresáta napíšte dátum pretekov, meno a priezvisko, pretekára resp. pretekárov za ktorého platíte. V cene štartovného sú raňajky + káva alebo čaj, obed +-pivo resp. nealko. Uzávierka prihlášok je 24. novembra 2023 Počet prihlásených pretekárov na pretek je 20 dvojíc. Po naplnení stavu, bude prihlasovanie zastavené, bližšie info na www.rybnikzahumnie.sk alebo 0907 780 912

Dvojica bude pripísaná na štartovnú listinu pretekov, keď štartovné bude pripísané na účte prijímateľa.

1. cena- v hodnote 200 euro

2. cena- v hodnote 150 euro

3. cena- v hodnote 100 euro


 

Prvé tri dvojice obdržia pamätné poháre.

Odmenené budú aj dvojice na 4. 5. a 6. mieste


 

11. ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Riaditeľ pretekov - Michel Norbert

Bodovacia komisia – Kovačik Jozef, Chrastek Ján

Hlavný rozhodca – Palkech Marek


 

12. HARMONOGRAM PRETEKU


 

7:00 – 8:00 - prezentácia losovanie + uvítací drink

A- ženy B- muži

kolo:

1A 8:30 – 8:50

1B 9:00 – 9:20

2A 9:30 – 9:50

2B 10:00 – 10:20

3A 10:30 – 10:50

3B 11:00 – 11:20

Obed 11:30 – 12:30

4A 12:30 – 12:50

4B 13:00 – 13:20


 

 

13:30 – 14:00 – vyhodnotenie preteku a odovzdanie cien

13. INFO

Michel Norbert - 0907 780 912


 

14. UBYTOVANIE

Možnosti ubytovania - Piešťany

Priatelia, verím, že si spolu užijeme tieto preteky zmiešaných dvojíc, ktoré budú historicky prvé na Slovensku.

Tešime sa na Vašu účasť - RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti.

Petrov Zdar.