PROPOZÍCIE PRETEKU: JEDNÁ SA O DVA SAMOSTATNÉ PRETEKY!!!!!

1. POVOLENÝ PRÚT A VYBAVENIE

Rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca, alebo spletanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným, alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Záťaž musí byť súčasťou nástrahy. Povinný je podberák a pean.

2. ZAKÁZANÉ SPÔSOBY A NÁSTRAHY

Je zakázané používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy, rastlinných nástrah, napodobneniny ikry, umelá kukurica, cesto, kŕmenie a hádzania rukou alebo strieľanie prakom čohokoľvek do vody, brodenie, používať sbirolino, lov na príves, používať nástrahy, ktoré obsahujú perie, nite, ako prírodné, tak aj umelé, vrátane gumovej striže a kože. Zákaz používať protihroty!!!! Pri porušení zákazov nasleduje diskvalifikácia v kole a pri následovnom porušení diskvalifikácia v preteku.

3. UZNÁVANÉ ÚLOVKY

Pstruh dúhový. Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov a prsných plutiev.

4. ZAOBCHÁDZANIE S RYBOU

Pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom.

5. ŽREBOVANIE, HODNOTENIE A BODOVANIE

Každá uznaná ryba – 1 bod v danom kole. Víťazom daného kola sa stáva pretekár s najvyšším súčtom bodovaných rýb v danom kole. Celkovým víťazom pretekov sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení v štyroch kolách.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet ulovených rýb.


 

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť. Pretekár zdolanú rybu z podberáku ihneď pustí späť do vody. Pretekár, ktorý sa zúčastní prívlačového preteku si môže privlastniť ulovenú rybu pstruha dúhového v max. počte 3ks. Tieto privlastnené kusy je povinný humánne zabiť a oznámiť rozhodcovi sektoru, že si ulovenú rybu privlastnil. Rozhodca mu takúto rybu označí v bodovacom preukaze krúžkom. Každé kolo bude zahájené a ukončené trúbením.Ryba zaseknutá pred zvukovým signálom ukončenia kola sa započítava.Po skončení každého kola rozhodca napíše súčet ulovených rýb (pstruh dúhový). Pretekár preškrtne voľné riadky - Bodovací preukaz podpíše a odovzdá rozhodcovi!!!!!!

7. POČASIE, NEOČAKÁVANÉ SITUÁCIE A NÁHRADA ŠTARTOVNÉHO

Pretek sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrôf. V prípade ak sa pretekár nedostaví, štartovné sa nevracia. V prípade ak sa pretek kvôli nečakanej príčine zruší, štartovné bude vrátené v plnej výške. Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť pretek nečakane vzniknutej situácii.

8. PRETEKÁRSKA TRAŤ

Trať je postavená na jazere RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti - cesta od Piešťan vo Veľkom Orvišti za kostolom do prava smer Pobedím, od Vrbového smer Krakovany, Ostrov , Orvište pred kostolom do ľava smer Pobedím .Jedná sa o stojatú vodu z rozlohou 2ha a hĺbkou od 0.8 - 1.8m. Pretekársky úsek je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov  cca  5 m.

9. ZARYBNENIE

Pred prvým pretekom bude vysadená čerstvá násada - minimálne 400 kg pstruha dúhového, pred druhým pretekom minimálne 200kg pstruha dúhového. Voda je zarybnená osádkou pstruha dúhového z predchádzajúcich zarybnení.

10. ŠTARTOVNÉ A CENY

Štartovné 25 eur je na sobotu 3. októbra. Na nedeľu 4. októbra je štartovné 30.eur. Pretekár, ktorý sa zúčastní pretekov 3. aj 4. októbra má štartovné 50 eur. Štartovné je potrebné uhradiť tak, aby bolo do 26. septembra 2020 na účte príjemcu. Štartovné je potrebné uhradiť vkladom, alebo bankovým prevodom na č. ú. OTP IBAN SK 0552 0000 0000 0011055541 Do správy pre adresáta napíšte meno a priezvisko OB, dátum preteku pretekára resp. pretekárov za ktorého platíte. V cene štartovného sú raňajky – pečené cigáro – káva alebo čaj, obed – guláš (v sobotu )-pivo resp. nealko. V nedelu bude zmena obeda. Uzávierka prihlášok je do 26. septembra 2020 Počet prihlásených pretekárov na každý pretek je 94 miest. Po naplnení stavu, bude prihlasovanie zastavené, bližšie info na www.rybnikzahumnie.sk alebo 0907 780 912

1. cena- bicykel zn. Kellys v hodnote 400 euro

2. cena- 100 euro hotovosť

3. cena- 50 euro hotovosť

..a ďalšie hodnotné ceny

Prví traja pretekári obdržia pamätné poháre


 

11. ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Riaditeľ pretekov - Michel Norbert

Bodovacia komisia – Bolješik Ján, Chrastek Ján

Hlavný rozhodca – Palkech Marek


 

12. HARMONOGRAM PRETEKU


 

06:00 – 7:50 - prezentácia losovanie + uvítací drink


 

08:00 - 08:50 I. kolo A
09:00 – 09:50 II. kolo B
10:00 – 10:50 III. kolo A
11:00 - 11:50 IV. kolo B
12:00 – 12:50 V. kolo A
13:00 - 13:50 VI..kolo B
14:00 – 14:50 VII. kolo A
15:00 -15:50 VIII. kolo B

16:30 – vyhodnotenie preteku a odovzdanie cien

13. INFO

Michel Norbert - 0907 780 912


 

14. UBYTOVANIE

Možnosti ubytovania - Piešťany

Tešime sa na Vašu účasť - RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti

Petrov Zdar.