Propozície pretekov v prívlači

––––––––––––––––––––––––––-

Jarný pstruh 2017

1, apríl 2017

Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov : Michel Norbert

Bodovacia komisia : Kováčik Jozef Chrastek Ján

Hlavný rozhodca : Belica Igor

Preteky v disciplíne prívlač poriada RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti.

Štartorvné na pretek je 20Euro (v cene štartovného je guláš a pivo, resp. nealko)

Preteky sa uskutočnia na rybníku vo Veľkom Orvišti. Cesta od Piešťan vo Veľkom Orvišti za kostolom do prava smer Pobedím, od Vrbového smer Krakovany, Ostrov , Orvište pred kostolom do ľava smer Pobedím.

Časový rozvrh: 6.15 – 7.45  prezentácia, losovanie  +uvítací drink

8.00 – 9.00 1. pretek

9.00 – 9.15    striedanie

9.15 – 10.15   2. pretek

10.15 –10.30 striedanie

10.30 – 11.30   3. pretek

11.30 – 12.45 obedová prestávka

13.00 – 14.00 4. pretek

14.30 – 15.30 vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Pretekársky úsek je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov  cca  5 m

na  pretekára. Pretekárov sektor je 2,5 m doľava a 2,5 m doprava od vylosovaného čísla.

Jedná sa o stojatú vodu z rozlohou 2ha a hĺbkou od 0.5- 1.5m. Pred pretekmi bude vysadená násada 300 kg pstruha dúhového. Predpokladaný počet pretekárov je 56

Uzávierka prihlášok je do 25. marca 2017

Občerstvenie zabezpečené.

Hlavní sponzori: Rybárske združenie Záhumnie

1. cena- 150 euro hotovosť

2. cena- 100 euro hotovosť

3. cena- 50 euro hotovosť

Pravidlá pretekov.

1.Povolený prút a vybavenie : rybárska udica s očkami do 360 cm dĺžky s vrhacím navijakom alebo multiplikátorom. Rybársky silon alebo spletaná šnúra. Je povolená

1 ks prívlačovej umelej nástrahy, bez prídavnej záťaže. Nástrahy BEZ PROTIHROTU!!

streamer, twister, ripper, wobler, blyskáč, jig.  Povinný je podberák.

2. Zakázané spôsoby : používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov

ako nástrahy. Zakazuje sa používanie akýchkoľvek nástrah napodobňujúcich červov,

larvy, ikry, cesto. Zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strielanie prakom čohokoľvek

do vody. Zákaz brodenia. Pri porušení zákazov nasleduje okamžitá diskvalifikácia, bez nároku na vrátenie štartovného.

3. Signál : každý pretek bude zahájený a ukončený trúbením.

4. Uznávané úlovky : šťuka, zubáč, sumec, boleň, pstruh dúhový, jalec a ostriež nad 15cm.

Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov a prsných plutiev.

5. Zaobchádzania s rybou : pri zdolávaní musí byť ryba podobraná podberákom, šetrne zmeraná a ihneď pustená späť do vody alebo usmrtená. Ponechaná ryba musí byť v bodo-

vacom preukaze označená krúžkom. Pretekár si môže ponechať 3 ks rýb pstruha dúhového.

6. Hodnotenie, bodovanie : každá uznaná ryba 1cm = 1 bod s presnosťou na 0,5 cm.

Každý pretek sa vyhodnocuje zvlášť a víťazí pretekár s najväčším počtom bodov.                             Za umiestnenie v pretekoch získa pretekár bodové hodnotenie, rovnajúce sa číslu jeho umiestnenia/ 1.miesto= 1 bod/. Pretekár bez úlovku obdrží poradie podľa počtu prezentovaných pretekárov a táto hodnota sa mu započíta do celkového hodnotenia. Víťazom celého preteku sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo štyroch  kôl. V prípade rovnosti bodov rozhoduje počet rýb. V prípade aj tejto rovnosti rozhoduje najväčšia ryba.

Postup merania a zapisovania : meria pretekár za prítomnosti rozhodcu, rozhodca dĺžku zapíše do bodovacieho preukazu a podpíše. Po skončení každého preteku pretekár

preškrtne voľné riadky.. Bodovací preukaz podpíše a odovzdá rozhodcovi!!!!!

 

7. Každý pretekár :sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok.

Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú

vlastnú zodpovednosť.

Michel Norbert

Riaditeľ pretekov

Kontakt: 0907 780 912