Pretekár ktorý sa zúčastní na podujatí, ktoré organizuje RZ Záhumnie vo Veľkom Orvišti, ako dotknutá osoba,v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zaplatením štartovného a svojou registráciou zároveň súhlasí, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko uvedené v správe pre príjímateľa boli organizátorom použité a zverejnené v štartovej a aj vo výsledkovej listine pretekárov a zároveň súhlasí so zverejnením obrazového záznamu (foto+video) vyhotoveného počas pretekov na ktorom sa ako dotknutá osoba prípadne nachádza.